KABBALA

"Kabbalah is a way of life and a way of looking at things. One becomes a Kabbalist by bringing a new level of awareness to every act, every word that flows out of one's mouth, and every thought that arises in the mind."                   - Yhuda Berg -

KABBALA

Det er ikke sjelden jeg støter på mennesker som lurer på hvilken hensikt de har for å være her på jorden. De lurer på hvor deres plasser er på denne kloden. Dette er ikke de enkleste spørsmål å svare på og det har da hendt at jeg har lurt på dette selv også.  Men det sies at dersom man studerer Kabbala skal man kunne finne svarene på disse spørsmålene.


Kabbala er omgitt av mystikk, men jeg mener Kabbala er relativ enkel å forholde seg til. I Kabbala handler det om å strekke seg mot den åndelige veien og åpne opp for det åndelige som omgir oss. Selve ordet Kabbala er hebraisk og betyr Det som er mottatt. At Kabbala også kalles “den skjulte visdom” er ikke fordi den er skjult for menneskene. Kabbalaens skjulte visdom ligger i at det man opplever og erfarer gjennom den er høyst personlig og at alle har sine veier å gå innenfor utøvelse og studium.

I eldre tider ble Kabbala overført fra lærer til elev. Tekstene som

ble nedskrevet var ikke enkle å få fatt i, ikke fordi tekstene skulle holdes så hemmelig, men fordi det var alltid forbundet med fare å studere Gud, mystikk og alt som hadde med det esoteriske å gjøre. Først i nyere tider har Kabbalakunnskapene blitt lett tilgjengelige.

Selv om jeg selv ikke er en aktiv utøver av Kabbala er dette såpass interessant at jeg legger dette ut på siden min i tilfelle dette kan inspirere noen til videre studium.


Kabbala deles opp i tre grener:


Teoretisk Kabbala som jeg kaller Den Verbale Kabbala. Innenfor denne grenen tar man for seg teorier om universets skapelse, dets funksjoner og menneskets natur. Man observerer, man diskuterer og man kontemplerer.

 

Meditativ Kabbala utøves gjerne gjennom meditasjon og bønn for å få kontakt med Skaperen og skjelne mellom egen vilje og Guds vilje.


Praktisk Kabbala ligger i ordet. Man skaffer seg kunnskap og man utøver Kabbala. På denne greinen kan man søke veiledning fra erfarne veiledere, man kan lese og skaffe seg erfaring.


I følge kabbalister eksisterte Gud som en ren energi i uendelighetens hav. Denne kraften har ingen begrensninger. Gud er ubegrenset. Dette var og er den eneste virkelighet. I denne virkeligheten har tre nivåer, slør vokst frem. Gud skapte disse nivåene for å finne et referansepunkt.

Nå håper jeg at du ikke synes dette høres vankelig ut.

La oss ta dette igjen. Først og fremst eksisterte Gud. Hans energi var ren, ubegrenset og allestedsnærværende. Av en eller annen årsak bestemmer Gud seg for å skape. Først skaper Han verdensrommet - et tomrom - der det kunne bli en eksistens. I dette tomrommet skaper Gud en eksistens. “La det bli lys!” er de første ordene Gud bruker. Noter nå at ord/lyd har makt. Her er ord/lyd begynnelsen til vår skapelse. Siden det ikke finnes noen eksistens utenom Gud går Guds lys inn i denne boblen/tomrommet. Uten Gud, intet lys. I dette ligger begynnelsen til alt.


Dette fenomenet er kjent som EHYEH ASHER EHYEH - Det Som Blir Til, Blir Til eller Jeg Er Det Jeg Er.


Det sies at et lynglimt gikk ut fra Gud og ut fra dette glimtet ble

Guds energi pumpet inn i skapelsen. Vi kan lese at verden ble skapt på seks dager, (den syvende dagen var hviledag) og vi vet at hver dag var en periode på tusener og atter tusener av år. Lynglimtet gikk fra punkt til punkt, disse punktene kalles sefirot.  Lynglimtet gikk først inn i Keter så videre inn i de ni sfærer, de ni andre punktene. På mange måter kan disse punktene kalles energihjul i likhet med chakrateoriene som vel er mer kjente enn begrepet Sefirot.


Før vi går videre til Sefirot, vil jeg kort innom det hellige tallet fire. Her kommer jeg inn på de fire verdener som, i følge kabbalistene, eksisterer.


Atzilut- er den verden som ligger nærmest Guds hellige kilde. Denne verden styres av ildens element. Det er den guddommelige verden. Den skapende energi ligger her.


Briah - Denne verden voktes av engelen Metatron og den danner broen mellom verdenene. Denne verden styres av ildens element. Det er den guddommelige verden.

Luftens element styrer i Briah, det er her man finner åndelighetens kilde.


Yetzira - denne verden kan sammenlignes med Edens Hage før syndefallet og er tilgjengelig for menneskene, dersom de kommer seg på dette nivået. Adam levde her før han steg ned til Asiyah.

Jeg vil tro at Elias var på dette nivået da vognen kom ned fra

himmelen og hentet han opp. Elias er, så vidt jeg vet, det eneste mennesket som ikke har dødd en fysisk død.

Vannets element finnes her. Her har emosjoner sitt sete.


Asiyah - er vår verden, den vi lever i nå. Den materielle verden vi kan se, føle, sanse med våre vanlige fem sanser.

Jordens element styrer denne verdenen. Her har man tid, rom og jordisk bevissthet. Målet for alle som lever i Asiyah bør være, i følge kabbalistene, å oppløse egoet og bli ett med Ain Sof (Et av Guds navn)


 Søylene:Når man ser en plansje som viser Lynglimtet som transporterer Guds kraft gjennom universet kan man tenke seg tre søyler.


Den venstre søylen er Dommens Søyle. På denne “henger” sfærene/sefirot Binah, Gevurah og Hod. Det passive, negative og feminine ligger i denne søylens kraft.


Søylen i midten kalles Mildhetens Søyle. Sfærene Keter, (Daat), Tiferet, Yesod og Malkhut sitter langs denne søylen.


Den høyre søylen kalles Nådens Søyle. Langs denne sølen finner man sfærene/sefirot Hochmah, Hesed og Netzach. Det aktive, maskuline og det positive har sin ryggrad her.


Lynglimtet kommer altså fra Guddommen, ned gjennom Keter, strømmer mot Hochmah og videre til Binah og derfra i sikksakk gjennom sefira etter sefira.

Mellom hvert sefirot finnes det også energikanaler som transporterer energien frem og tilbake. Opp og ned, fra side til side. Det ene sefirot er ikke viktigere enn det andre.


Livets tre er det viktigste symbolet i kabbalaen. Livets tre er et

diagram som viser alt som er, har vært og kommer til å bli. Livets tre er diagrammet over Guds attributter. Siden vi er skapt i Guds bilde er vi utstyrt med frøene til disse attributtene og vi kan utvikle dem alle                                                                                             


Ti sefira er på treet fordi kabbalistene er enige om at ti er et

perfekt tall. Ti inneholder alle tallene uten å gjenta seg selv.

De 22 stiene som finnes er antallet hebraiske bokstaver, der hver bokstav har sin kraft.


Mellom Binah og Hesed finner vi en tilstand som kalles Daat - Visdom.


   

De Ti Sefira


Keter

Oversettelse - øverste krone

Symbolisert ved en krone. Beliggenhet i den midterste søylen.


Kronen. Energien i dette sefira ligger i den mystiske bevissthet. Her ligger den begynnende lyset som likevel ikke har noen begynnelse. Kraften i dette sefira ligger i det uendelige, det som alltid har vært og skal være. Begynnelsen har ingen begynnelse. Dette høres merkelig ut, men desto mer du søker sefiraens hemmeligheter, desto mer vil du forstå. Når begynte du selv? Var det da ditt eget egg ble befruktet? Ved fødselen? Da dine forfedre møttes? Hvor slutter du? Ved døden? Tenk på begynnelser og se hvor disse begynnelsene egentlig begynner.


Guds navn: EHYEH - JEG ER


 

Hokmah

Oversettelse - Visdom

Representert ved eika. Plassert på høyre side.


Visdom. Energien i dette sefira er den andre herlighet. Begynnelsen, Edens hage, den frie tankes begynnelse. Den frie vilje. Skjelne. Det finnes en virkelighet som kan erkjennes. Det var en skapelse som hadde et punkt. Akkurat som da sædcellen traff egget. Det kontemplative, aspektene ved Guds tanker. At dette sefira representeres ved eika kan få oss tankene våre over til Kunnskapens tre. Verdenstreet. I svært mange trossystem er eika et hellig tre.


Guds navn: YAH


Tetragrammet med Guds navn YHVH - begynner man med YAH


 Binah:

Oversettelse - Forstand, en forståelse

Symbolisert ved hender. Plassert på venstre side.


Forstand/forståelse. Den helliggjørende intelligens. Troens mor, tro har sin opprinnelse her. Et av de andre symbolene for denne sefira er Himmelske mor, et annet er livmoren, enda et er angeren. Energien her ligger i kraften i å tro. Som en mor som bærer sitt ufødte barn. Hun har omsorg for dette ufødte. Barnet er der, hun venter på tilsynekomsten, hun tviler ikke på at dette vil skje. Amen, din vilje skje. Gud har en vilje, man lar sin vilje sammenfalle med Guds vilje fordi man tror at Guds vilje er den beste for oss.


Guds navn: YHVY ELOHIM


De tre beskrevne sefirot tilhører den øverste verden, Atzilut. Den

verden der Guds energi strømmer ut fra.


Hesed:

Oversettelse: storhet, godhet, medfølelse og kjærlighet.

Hesed assosieres med kjærlighet og medfølelse .


I dette sefira ligger det menneskekjærlige aspektet ved Gud. Man søker å forstå seg selv og andre. Man ønsker å forstå slik at man ikke feller urettferdige dommer og man innser at til syvende og sist er det Gud som skal dømme mennesket. Løven er et annet symbol for Hesed. Styrken som ligger i å vise sin empati og nestekjærlighet representeres ved det majestetiske i løven. Den sterke viser sin medfølelse og misbruker ikke sin makt. Den som ikke misbruker sin makt blir sett på som en majestet.


Guds navn: EL - den øverste Gud.


Gevurah

Oversettelse: Dom, kraft.

Sefira Gevurah assosieres med lov og orden.


Så lenge det finnes ubalanse i oss og omgivelsene trenger vi Gevurah for å sette grenser for oss. Vi må vite at det finnes konsekvenser om vi foretar oss noe som er skadelig for oss selv og andre. Gevurah har i seg kimen til demoniske krefter på den måten at det ubalansertes virkning bør ikke undervurderes. Man skal ikke ta lett på det negative og bagatellisere hva det negative kan få oss til å gjøre. Strengheten i dette sefira er en nødvendighet. Vi minnes om at vi kan kanskje klare å snike oss unna menneskenes dom, men ikke Guds dom.


Guds navn: ELOHIM GIBOR


Tiferet

Oversettelse: Skjønnhet, herlighet

Tiferet assosieres med skjønnhet og rettferdighet.


Gjennom å tilegne oss visdom vil vi tilegne oss forståelse og med visdom og forståelse kommer nåden. Medfølelse er ofte et bevis på at et menneske har tilegnet seg visdom. Selvbevissthetens senter ligger i denne sefira. Mange går gjennom et helt liv uten å kjenne seg selv. Deres selvbilde kan være så totalt forvrengt at de rett og slett går glipp av sin egen storhet. Sannhetens anker ligger i dette sefira og her er det snakk om å se sitt sanne jeg.


Guds navn er JHVH. Det mest kjente av navnene.


 


Netzach

Oversettelse: Evighet, seier, herlighet, utholdenhet.

Assosieres med herlighet, seier og utholdenhet.


Energien her snakker om å se med Åndens øyne og føle Guds nærvær i denne verden. Dette kan man se i alt fra en vakker soloppgang til et lite sennepskorn. Miraklene som skjer rundt oss går vi ofte glipp av fordi vi ikke får disse med oss. Når våre åndelige øyne åpnes ser vi dette og vi kjenner at det er krefter tilstede som vi bør akte. Det er alltid noe som er større enn oss selv. I Bibelen nevnes to tempelsøyler. Det ene står festet her, den høre søylen Jachin. Jachin betyr Gud har skapt meg. Jachin representerer Myndigheten eller Det Etablerte.

Jachin var søylen som var plassert på høyre side av tempelets inngangsdør.


Guds navn: YHVH TZEAVAOT


 


Hod

Oversettelse: Majestet

Perfekt og absolutt intelligens assosieres med denne sefira.


Fremfor tempelet fantes det to søyler. Den venstre søyle var Jachin hvis navn betyr: “Gud har skapt meg”. Den høyre søylen var Boaz hvis navn betyr “Gud er min styrke”.

Ut fra Sefirot Hod strømmer det organiserte ut. Et ønske om å leve organisert, forstå at alt har sin tid, sin verdi, sin hensikt. Guds dom stråler ut fra Hod. Vi vet at Guds dom er rettferdig og i dette ligger styrken vi finner i Guds kraft og nåde. Vi dømmes rettferdig. Vi søker Guds plan, vi søker å forstå, vi søker styrken som er i Gud.


Guds navn: YHVH TZEVAOT


 


Yesod

Oversettelse: Fundament.

Assosieres med den rene intelligensen.


II dette sefirot skapes det union, en enhet. Det som skal sammenføyes kan ikke skilles.

Tiferet (Skjønnheten) søker å forene seg med Shekhinah (Guds nærvær) Livets tre, elsker, regnbuen er andre symboler som knyttes opp til Yesod. Vår åndelige streben, fruktbarheten i våre anstrengelser, dette tilhører dette sefirot. Enheten som søkes aktiviserer vår evne til å skille mellom godt og ondt. Vår vei ledes inn mot Gud.


Guds navn: ELOHIM CHAYIM - den levende Gud og SHADDAI EL CHAI - allmektige Gud.Malkut/Shekhinah

Oversettelse: Kongedømme, Guds nærvær.


IBinah (forståelsen) har denne sefira sitt sete. Ved forståelse skal vi hige mot Gud, ved forståelse vil vi tørste etter Guds nærvær og ved forståelse vil vi føle dette nærværet og ha tillit til det. Dette sefira fremstilles ofte som en brud med sin mann. Mannen fremstilles gjerne som en blanding av de andre ni sefirot. Bruden begjærer sin mann som hun har valgt med omhu. Vår oppfatningsevne har sitt sete her.


Guds navn: ADONAI HA- ARETZ - Jordens Herre.


* Daat er en sefira som kalles den ellevte sefira.

Den samler opp energien i Hochmah og Binah. Det er her sinnets tanker stiger frem. Daat sørger for at man “vet”, det som kalles intuisjon. Daat har en sterk åndelig energi og i dette sefira ligger energien til helbredelse.

Daat oversettes gjerne med Visdom.


Jeg setter opp en oversikt her:


Oversikt:                                                                                                   

Hochmah - er våre tankers kilde. I denne finner vi vår inspirasjon og skapende kraft.                                                                             Binah - tankene forvandles til tankemønstre og bevisstgjør våre tanker.

Hesed - gi, dele, erfare våre følelser.

Gevurah - hjelper oss til å forstå vårt eget beste.

Tiferet - hjelper oss til å forstå andres behov.

Netzach - hjelper oss til å strekke oss mot andre med ønske om å skape meningsfulle relasjoner.

Hod - hjelper oss med kommunikasjonen, med å ha empati med hverandre.Livets Kart:


De ti sefirot forbindes av 22 veier som leder fra det ene sefira til

det andre. På hebraisk heter disse stiene nativot som oversetter med veier som enda ikke er gått eller skjulte stier. Hver og en av oss må oppdage stiene eller tråkke de opp igjen. De ti sefirot er som hvilesteder, oaser der vi kan stoppe og hvile før vi går på neste sti. Stiene er forbundet med sine farger, planeter eller stjernetegn eller Tarotkort i Den Store Arkana, som det er 22 stykker av. Kartet som legges frem her er lagt frem for å lede menneskene opp til Guds Livgivende Kilde.


 

Kraften i Det Hebraiske Alfabetet


"De tjueto lydene og bokstavene er fundamentet for alt som er. Med disse tjueto bokstavene har Han formet, veid og bygget opp hver eneste sjel og i sjelen i alt som heretter skal være."


-Sefer Yetzira-

 

Alle hebraiske bokstaver har en tallverdi og studier av forholdet mellom bokstav og tall kalles Gemetria.

Den grunnleggende tanken i Gemetria er at alt har sin spesielle vibrasjon. Tallene har en vibrasjon, bokstavene har en vibrasjon – sammen vibrerer de kraftfullt.

 

Bokstavene kan brukes som en meditasjon, en beskyttelse eller magi..

Ved å opprette visuell kontakt med bokstavene og uttale bokstavene skaper vi en forbindelse med disse i vårt åndelige DNA (vår sjel) og dette oppretter en forbindelse til kosmos’ tjueto skapelseskrefter.

 

Kort oversikt følger her:

 

NAVN

TALL

DEFINISJON

STI

Alef

1

Okse

11

Beit

2

Hus

12

Gimel

3

Kamel

13

Daled

4

Dør

14

Hei

5

Vindu

15

Vav

6

Krok

16

Zayin

7

Sverd

17

Chet

8

Gjerde

18

Tet

9

Slange

19

Yod

10

Håndflate

20

Kaf

20, 500

Krum hånd

21

Lamed

30

Oksekjepp

22

Mem

40, 600

Vann

23

Nun

50, 700

Fisk

24

Samekh

60

Støtte

25

Ayin

70

Øye

26

Pei

80, 800

Munn

27

Tzaddi

90, 900

Fiskekrok

28

Kuf

100

Bakside av hode

29

Resh

200

Hode

30

Shin

300

Tann

31

Tav

400

Kors

32

Navnene på bokstavene er det man uttaler for å komme i kontakt med de kosmiske skaperkreftene.

Bokstavenes verdi er litt mer avansert og egener seg best for viderekommende.

Stiene er også bedre egnet for viderekommende og viser til stiene man må følge på livets tre.

 

Da går vi over til selve bokstavene:

 

Alef:

Alef er den første bokstaven og representerer den unike og udelelige Gud. Mediter på denne bokstaven hvis du trenger mot, utholdenhet og styrke. Bokstaven er også fin å meditere over hvis du trenger kreativitet i arbeidet, hverdagen eller til å løse problemer. Alef vekker deg opp av ”dvalen”.

 

Beit:

Beit assosieres vanligvis med hus/hjem. Kraften i bokstaven oppfordrer oss til å finne fred i hjemmet. Mediter på Beit hvis du ikke finner fred i hjemmet eller hvis du trenger et hjem. Beit er også bokstaven man mediterer på hvis man trenger å finne sin plass på jorda, for noen ganger føler vi rett og slett at vi ikke passer inn noe sted.

 

Gimel:

Gimel assosieres med en vennligsinnet person som løper oss i møte. En utmerket bokstav å meditere på hvis vi vil rydde opp i et uvennskap, eller trekke freden inn i livet. Når vi trenger en porsjon godhet og velvilje kan Gimel brukes. Se for deg kamelens styrke og fredsommelighet. Gimel er sterk og fredelig.

 

Daled:

Daled er sammensatt av delef (døråpning) og daat (kunnskap). Daled representerer de fir verdener. Det er når våre åndelige øyne åpnes vi ser hva vi er ment å brukes til. Når vi befinner oss i en situasjon hvor alt virker så tomt og forvirrende og vi ikke vet hva vi skal foreta oss, det er da vi mediterer på Daled.

 

Hei:

Hei dukker opp to ganger i tetragrammet, JHVH og formidler at det er viktig å fokusere på pusten når man mediterer. En rolig pust gir et rolig sinn. Hei har tallverdi fem og mennesket består av fem dimensjoner:

Nefesh – fysisk intuisjon

Ruach – emosjoner

Neshama – mentalitet

Chayah – åndelig bevissthet

Yechidah – forening med Gud

Man mediterer på Hei når man ønsker fremgang på det åndelige plan.

 

Vav:

Vav står som en søyle for seg selv og minner en om at hver person er unik. Det er nettopp Vav du skal bruke når du trenger å hente frem din egen unikhet. Vav kan brukes når du trenger å styrke dine sosiale kontakter med andre og Vav kan brukes når du trenger å finne din plass i gruppen.

 

Zayin:

Zayin er medisin mot stress. Når sant skal sies så er det mest verdifulle vi har en balansert sjel. Hver dag har sin plage og sin velsignelse, men når alt kommer til alt er vår psykisk og fysiske helbred det viktigste. Zayin har tallverdi sju og Gud hvilte den sjuende dagen. Stress ned og la alt fare når du mediterer på Zayin.

 

Chet:

Chet er det første bokstaven i chai – liv og Chet er den første bokstaven i chalom – drøm. Mediter på Chet hvis du føler du kan trenge veiledning gjennom drømmene dine. Mediter også på Chet hvis du trenger å styrke helsen din. Chet egner seg ypperlig til gåmeditasjon, hvor man hvisker: Chet, rytmisk, men man går.

 

Tet:

Tov betyr god og tahor betyr stråleglans/renhet. Tet er den første bokstavene i disse ordene. Vi opplever ofte åndelig tomhet, eller vi føler at vi befinner oss i et åndelig vakuum. Det er da Tet er god å meditere på. Tet gir et løfte om en god, åndelig klarhet og får tåken til å lette rundt oss.

 

Yod:

Yods verdi er ti og minner oss om de ti sefiroer. Denne lille bokstaven ser ut som den henger fritt i luften og det er som om den vil minne oss på at vinden kan bære oss av sted. Yods energi lover oss forandringer, hvis vi bare vil la disse komme. Vi mediterer på Yod når vi ønsker forandringen vinder inn i livet og sjelen.

 

Kaf:

Kaf er den første bokstaven i orden kavannah, som betyr viljestyrke, målbevissthet og intensjon. Kavannah må til om man skal nå sine mål og kavannah må til for å holde ut vandringen mot mål. Vi gransker vår intensjon, vi søker kunnskap, vi ber… og vi binder det hele sammen med kavannah og meditasjon over Kaf.

 

Lamed:

I følge legenden er det trettiseks oppriktig rettferdige mennesker på jorden i hver generasjon. Lamed har tallverdien tretti og trettiseks er lamed-vav. Lamed får rettferdigheten frem i deg og Vav får forandringen frem. Mediter på Lamed når du vil dyrke rettferdigheten i deg selv eller en situasjon frem. Mediter gjerne på Vav i tillegg.

 

Mem:

Mem er den første bokstaven i ordet maggid, som betyr en vis lærer. Mem er også første bokstav i ordet malach, som betyr engel. Mediter på Mem når du trenger vis, jordisk veiledning og mediter på mem når du trenger åndelig veiledning. Hensikten med kabbala er jo å oppnå et høyere nivå slik at vi kan komme i kontakt med høyere åndelige veivisere.

 

Nun:

Nun er det arameiske ordet for fisk, som henspeiler på fruktbarhet og overflod. Nun har to betydninger: gjenfødsel og nedbryting, og minner oss på at alt går i sirkler og at alt har sin tid. En tid til å fødes, en tid til å dø… osv. Forandringer må hele tiden til og ingenting varer evig. Mediter på Nun når du vil styrke din tro på at alt som skjer har en hensikt og at forandringer kommer, til det verre eller det bedre.

 

Samekh:

Samekh betyr støtte, bokstavens lukkede form får en til å tenke på det fullbrakte. Skaperverket er fullbrakt, du er fullbrakt slik du er. Vi kan bidra til å bedre andres tilværelse og vi kan ha fokuset på andres ve og vel. Vi er ofte for selvsentrerte. Mediter på Samekh når du vil ha Guds beskyttelse og ta med deg energien ut og hjelpe andre.

 

Ayin:

Ayin er begynnelsen på det hebraiske ordet for øyne – eynayim og bokstaven ber oss om å åpne øynene for det som foregår rundt oss. Ayin er også begynnelsen på ordet – eytz – tre og minner oss om at vi alle befinner oss på Livets Tre og er opplyst av Guds herlige stråleglans. Mediter på Ayin når du vil føle denne fellesskapsfølelsen og se andre.

 

Pei:

Pei er begynnelsen på ordet peh – munn på hebraisk. Pei symboliserer kraften som er i ordet og kommunikasjonen. Er talen vår oppbyggende eller nedbrytende? Er ordene vi taler meningsfulle eller er de meningsløse. Farer vi med sladder? Kraften i kommunikasjonen vår er viktig. Mediter på Pei når du vil styrke kommunikasjonen.

 

Tzaddi:

Tzadik er et hebraisk ord som betyr rettferdig og Tzaddi er begynnelsen på tzadik.

Det å være rettferdig er en egenskap som blir møtt med respekt. Et rettferdig menneske er åndelig, realt og ikke – diskriminerende. Man bør bestrebe seg på å bli tzadik. Mediter på Tzaddi når du vil utvikle rettferdighet og øke følelsen av velvilje ovenfor dine medmennesker.

 

Kuf:

Kuf er begynnelsen på kabel og kabel betyr å ta imot. Kabel er også rotordet til kabbala. Ved å ta imot veiledning, visdom, godhet blir vi selv bedre mennesker. Noen ganger lukker vi oss, uvisst av hvilken grunn, for det guddommelige og vi blir gående i et slags mørke. Mediter på Kuf når du vil ta i mot, når du vil åpne sinnet ditt.

 

Resh:

Resh er begynnelsen til det hebraiske ordet for Den Hellige Ånd – Ruach  ha – kadosh. Guds ånd søker alltid etter kanaler for å formidle hellig kunnskap til menneskene. Hvis du vil være en slik kanal mediter på Resh. Mediter også på Resh når du vil åpne dine sanser og din intuisjon.

 

Shin:

Shin er den første bokstaven i shalom – fred. Det er også den første bokstaven i sabbat – hvile/refleksjon og det er den første bokstaven i shana- år. Dette er bokstaven som man mediterer over for å få den freden som er i hvilen og refleksjonen. Man trenger å hvile og reflektere. Mediter ofte over Shin.

 

Tav:

Tav betyr kors og er et plusstegn i matematikken. Du er på en reise gjennom livet. Åpne øynene for å få med deg mest mulig, åpne sinnet for å få mest mulig veiledning. Livet går sin gang og du er med til du tar slutt. Hvis du mediterer over livets gang, bruk Tav. Dag + Natt. Fødsel + Død. Vinter + Sommer. Mediter over Tav for å få forståelse.